PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ DAT

Jsme potěšeni vaším zájmem o naši společnost. Pro vedení společnosti Dradura Holding GmbH & Co. KG má ochrana dat zvláště vysokou hodnotu. Používání internetových stránek společnosti Dradura Holding GmbH & Co. KG je možné bez jakéhokoli uvádění osobních údajů. Pokud by dotčená osoba chtěla využívat zvláštní služby naší společnosti prostřednictvím naší internetové stránky, mohlo by být v tomto případě zpracování osobních údajů zapotřebí. Pokud je nutné zpracování osobních údajů a pro takové zpracování neexistuje žádný zákonný podklad, vyžádáme si v každém jednotlivém případě souhlas dotčené osoby.

Zpracování osobních údajů, například jména, adresy, emailové adresy nebo telefonního čísla dotčené osoby se provádí v souladu se Základním nařízením o ochraně dat (DSGVO) a s pro nás platnými ustanoveními o ochraně dat specifickými dle dané země jako mimo jiné Spolkový zákon na ochranu dat (BDSG) a Zákon o telemédiích (TMG).

Tímto prohlášením o ochraně dat chce naše společnost informovat veřejnost o druhu, rozsahu a účelu námi zpracovávaných osobních údajů. Dotčené osoby jsou dále prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně dat informovány o jim příslušejících právech.

Společnost Dradura Holding GmbH & Co. KG učinila rozsáhlá technická, organizační a smluvní opatření pro zaručení optimální ochrany osobních údajů, které lze získat pomocí této internetové stránky. I přesto mohou přenosy dat založené na internetu v zásadě vykazovat bezpečnostní mezery, takže nelze zaručit absolutní ochranu. Z tohoto důvodu záleží na dotčené osobě, zda nám bude osobní údaje předávat i alternativními způsoby, například telefonicky.

Body:

 1. Definice používaných pojmů

 2. Odpovědnost za zpracování dat

 3. Osoba pověřená ochranou dat/Koordinátor pro ochranu dat

 4. Záznam obecných dat a informací

 5. Kontakt prostřednictvím internetové stránky

 6. Právní základ zpracování

 7. Mazání a blokování osobních údajů

 8. Práva dotčené osoby

 9. Ochrana dat uchazečů o pracovní pozici

 10. Odkazy na webové stránky jiných poskytovatelů

 11. Změna prohlášení o ochraně dat

 12. Zvláštní funkce internetové stránky

1. Definice používaných pojmů

Naše prohlášení o ochraně dat má být jednoduše čitelné a srozumitelné jak pro veřejnost, tak i pro naše zákazníky. Abychom toto zaručili, vysvětlujeme používané pojmy.

Dotčená osoba

Dotčená osoba je každá identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány.

Osobní údaje

Jsou to všechny informace, které se vztahují k dotčené osobě. Například jméno, identifikační číslo, údaje o závodě, identifikace online, nebo jeden z více zvláštních znaků, které jsou výrazem fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo sociální identity této fyzické osoby.

Zpracování

Zpracování je každý proces v souvislosti s osobními údaji prováděný s nebo bez pomoci automatizovaných metod a postupů: zjišťování, záznam, zařazení, ukládání, změna, vytčení, používání, mazání, resp. zničení. Stejně tak propojení s jinými údaji, předávání nebo interní nebo externí poskytnutí.

Odpovědná osoba

Osoba odpovědná za zpracování je fyzická nebo právnická osoba, úřad, zařízení nebo jiná instituce, která sama nebo společně s jinými rozhoduje o účelu a prostředcích zpracování osobních údajů.

Omezení zpracování

Označení uložených osobních údajů s cílem omezit jejich budoucí zpracování.

Profiling

Každý druh automatizovaného zpracování osobních údajů pro analýzu nebo předpověď určitých osobních aspektů, které se vztahují k fyzické osobě. Například pracovní výkon, ekonomická situace, zdraví, osobní záliby, zájmy, politické postoje, sexuální zaměření, příslušnost k náboženství, spolehlivost, chování a místo pobytu.

Pseudonymizace

Pseudonymizace je zpracování osobních údajů způsobem, kterým nelze osobní údaje bez použití dalších informací přiřadit dotčené osobě. Předpokladem je ovšem, aby dodatečné informace byly uchovávány odděleně a podléhaly technickým a organizačním opatřením, která zaručují, aby osobní údaje nebyly přiřazeny identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

Anonymizace

Anonymizace je zpracování osobních údajů způsobem, kterým nelze osobní údaje přiřadit dotčené osobě.

Zpracovatel nařízení

Zpracovatel nařízení je fyzická nebo právnická osoba, úřad, zařízení nebo jiná instituce, která zpracovává osobní údaje z nařízení.

Třetí osoba

Třetí osoba je fyzická nebo právnická osoba, úřad, zařízení nebo jiná instituce s výjimkou dotčené osoby, odpovědné osoby, zpracovatele nařízení a osob, které jsou za bezprostřední odpovědnosti odpovědné osoby nebo zpracovatele nařízení oprávněny ke zpracovávání osobních údajů.

Povolení

Povolení je projev vůle podaný informativně a jednoznačně dotčenou osobou dobrovolně pro určitý případ v podobě prohlášení nebo jiného jednoznačného potvrzujícího úkonu, kterým dotčená osoba dává na srozuměnou, že souhlasí se zpracováním osobních údajů, které se jí týkají.

2. odpovědná osoba za zpracování dat

Dradura Holding GmbH & Co. KG
Talstraße 2
67317 Altleiningen
Telefon: +49 (0) 6356 / 966-0
E-Mail: postmaster@dradura.com

3. Osoba pověřená ochranou dat/Koordinátor pro ochranu dat

Každá dotčená osoba se může v případě všech dotazů a podnětů týkajících se ochrany dat kdykoli obrátit přímo na naši osobu pověřenou ochranou dat.

Osoba pověřená ochranou dat:

Torsten Adam
Dradura Holding GmbH & Co. KG
Talstraße 2
67317 Altleiningen
E-Mail: dataprotectionofficer@dradura.com

4. Záznam obecných dat a informací

Internetové stránky společnosti Dradura Holding GmbH & Co. KG zaznamenávají s každou aktivací řadu obecných dat a informací. Tato obecná data a informace jsou ukládány v logovacích souborech serveru.

Zaznamenány mohou být (1) používané typy prohlížeče a verze, (2) operační systém používaný přistupujícím systémem, (3) internetová stránka, ze které se přistupující systém dostane na naši internetovou stránku, (4) podřízené webové stránky, které jsou řízeny přistupujícím systémem na naší internetové stránce, (5) datum a doba přístupu na internetovou stránku, (6) IP adresa, (7) poskytovatel internetových služeb přistupujícího systému a (8) ostatní podobné údaje a informace.

Při používání těchto obecných údajů a informací nevyvozuje společnost Dradura Holding GmbH & Co. KG žádné logické důsledky týkající se dotčené osoby. Tyto informace jsou spíše vyžadovány, aby (1) obsahy naší internetové stránky byly předávány správně, (2) obsahy naší internetové stránky jakož i reklama na ní byly optimalizovány, (3) byla zaručena trvalá funkčnost naších informačně-technologických systémů a techniky naší internetové stránky jakož i (4) aby bylo odvráceno nebezpečí v případě útoků na naše informačně-technologické systémy a aby se úřadům činným v trestním řízení v případě kybernetického útoku poskytly informace potřebné k trestnímu stíhání. Tyto anonymně zjišťované údaje a informace jsou společností Dradura Holding GmbH proto na straně jedné vyhodnocovány statisticky a dále s cílem zvýšení ochrany dat a datové bezpečnosti v naší společnosti, aby se zajistila optimální úroveň ochrany pro námi zpracovávané osobní údaje. Anonymní údaje logovacích souborů serverů jsou ukládány odděleně od všech osobních údajů uvedených dotčenou osobou.

5. Kontakt přes internetovou stránku

Internetová stránka společnosti Dradura Holding GmbH & Co. KG obsahuje z důvodu zákonných předpisů údaje, které umožňují rychlé elektronické navázání kontaktu s naší společností, jakož i bezprostřední komunikaci s námi; přitom se jedná o obecnou emailovou adresu. Pokud dotčená osoba naváže kontakt s osobou odpovědnou za zpracování prostřednictvím e-mailu nebo kontaktního formuláře, budou osobní údaje předané dotčenou osobou automaticky uloženy. Takové osobní údaje předané nám dotčenou osobou na dobrovolné bázi jsou uloženy pro účely zpracování poptávky, navázání kontaktu s dotčenou osobou nebo pro případ dalších dotazů a jsou smazány po ukončeném zpracování poptávky.

6. Právní základ pro zpracování

Jako právní základ pro procesy zpracování, při kterých si vyžádáme souhlas pro určitý účel zpracování, slouží společnosti Dradura Holding GmbH & Co. KG čl. 6 I písm. a DSGVO.

Pokud je zpracování osobních údajů nutné ke splnění smlouvy s dotčenou osobou, například pro dodávku zboží nebo poskytování jiného plnění nebo protiplnění, je zpracování založeno na čl. 6 I písm. b DSGVO.

Stejná úprava platí pro provádění předsmluvních opatření, například při dotazech na naše produkty nebo plnění. Ke splnění právních závazků jako například daňových povinností je zpracování založeno na čl. 6 I písm. c DSGVO.

Na č. 6 I písm. f DSGVO jsou založeny procesy zpracování, k ochraně oprávněného zájmu naší společnosti nebo třetí osoby, pokud nepřevažují zájmy, základní práva a základní svobody dotčené osoby. Takové procesy zpracování jsou nám zejména dovoleny, protože byly zvláště zmíněny evropskou legislativou. Tato zastávala názor, že oprávněný zájem by mohl být předpokládán tehdy, když je dotčená osoba zákazníkem odpovědné osoby (důvod zvážení 47 věta 2 DSGVO).

7. Smazání a ukládání osobních údajů

Společnost Dradura Holding GmbH & Co. KG zpracovává a ukládá osobní údaje dotčené osoby v zásadě pouze po období, které je zapotřebí k dosažení účelu uložení. Něco jiného platí pro případ, že jsme k uchovávání osobních údajů nebo k dokumentaci takových procesů zpracování zavázáni na základě daňově právních nebo obchodně právních předpisů. Pokud účel ukládání neexistuje nebo pokud uplyne doba pro uložení předepsaná legislativou, jsou osobní údaje zablokovány nebo smazány rutině a podle zákonných předpisů za zohlednění dostupné technologie a ekonomické přiměřenosti.

8. Práva dotčené osoby

a. Právo na informaci

Jakákoli osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo kdykoli obdržet bezplatně informaci o osobních údajích, které jsme uložili k její osobě. Stejně tak o

 • účelech zpracování

 • kategorii osobních údajů, které jsou zpracovávány

 • příjemcích, kterým byly osobní údaje předloženy nebo jsou ještě předkládány, zejména u příjemců v třetích zemích nebo u mezinárodních organizací

 • plánované době trvání, po kterou jsou osobní údaje ukládány, pokud možno, nebo pokud to není možné, o kritériích pro stanovení této doby

 • existenci práva na podání stížnosti u dozorčího úřadu

 • všech dostupných informacích o původu dat, pokud tento není zjišťován u dotčené osoby

 • existenci automatizovaného nalézání rozhodnutí včetně profilingu podle článku 22 odst. 1 a 4 DSGVO a přinejmenším v těchto případech o informacích s vypovídající schopností o zapojené logice, jakož i o dosahu a zamýšlených dopadech takovéhoto zpracování pro dotčenou osobu.

Dotčené osobě dále přísluší právo na informaci o tom, zda osobní údaje byly předány třetí zemi nebo mezinárodní organizaci. Pokud tomu tak je, přísluší dotčené osobě ostatně právo obdržet informaci o vhodných zárukách v souvislosti s předáním.

b. Právo na opravu

Každá dotčená osoba má právo požadovat neprodleně opravu nesprávných nebo neúplných osobních údajů, které se jí týkají.

c. Právo na omezení zpracování

Každá dotčená osoba má právo požadovat omezení zpracování, pokud existuje jeden z následujících předpokladů:

 • Správnost osobních údajů je popírána dotčenou osobou, a sice po dobu, která umožňuje odpovědné osobě prověřit správnost osobních údajů.

 • Zpracování je nezákonné, dotčená osoba odmítne smazání osobních údajů a požaduje namísto toho omezení užívání osobních údajů.

 • Odpovědná osoba nevyžaduje déle osobní údaje pro účely zpracování, dotčená osoba je však vyžaduje k uplatnění, vykonávání nebo k obraně ohledně právních nároků.

 • Dotčená osoba se odvolala proti zpracování a není ještě jisté, zda oprávněné důvody odpovědné osoby převažují nad důvody dotčené osoby.

d. Právo na přenositelnost dat

Každá dotčená osoba má právo od nás obdržet jí se týkající osobní údaje ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu. Kromě toho má právo tyto údaje předávat jiné odpovědné osobě bez omezení z naší strany, pokud je zpracování založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO nebo čl. 9 odst. 2 písm. a DSGVO nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO a zpracování je realizováno pomocí automatizovaných metod. Toto neplatí, pokud je zpracování nutné pro dodržení úkolu, který je ve veřejném zájmu nebo je realizován ve výkonu veřejné moci, která byla přenesena na odpovědnou osobu.

Dotčená osoba smí při výkonu svého práva na přenositelnost údajů podle čl. 20 odst. 1 DSGVO požadovat, aby osobní údaje byly přímo námi předány jiné odpovědné osobě, pokud je toto technicky možné a pokud tímto nejsou omezena práva a svobody jiných osob.

e. Právo na námitku

Každá dotčená osoba má právo z důvodů, které vyplývají z jejich zvláštní situace, kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů týkajících se její osoby, které se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. e nebo f DSGVO. Toto platí rovněž pro profiling opírající se o tato ustanovení.

Společnost Dradura Holding GmbH & Co. KG již nezpracovává osobní údaje v případě námitky, ledaže bychom mohli prokázat nucené, ochrany hodné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami dotčené osoby, nebo zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo obraně právních nároků.

Pokud společnost Dradura Holding GmbH & Co. KG zpracovává osobní údaje, aby provozovala přímou reklamu, má dotčená osoba právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů za účelem takové reklamy. Toto rovněž platí pro profiling, pokud toto je ve spojení s přímou reklamou. Pokud dotčená osoba namítá proti zpracování pro účely přímé reklamy, nebudeme již pro tyto účely osobní údaje zpracovávat.

Záleží na dotčené osobě, v souvislosti s užíváním služeb informační společnosti, nehledě na směrnici 2802/58/ES, zda bude vykonávat svoje právo na námitku automatizovanými metodami, u kterých jsou používány technické specifikace.

f. Právo na odvolání souhlasu

Každá dotčená osoba má právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.

g. Právo na smazání (právo na zapomenutí)

Každá dotčená osoba má právo, aby osobní údaje týkající se její osoby byly neprodleně smazány, pokud není nutné jejich další zpracování. Především pokud platí jeden z následujících důvodů:

 • Osobní údaje byly zjišťovány za takovými účely nebo byly zpracovány jiným způsobem, pro který již nejsou zapotřebí.

 • Dotčená osoba odvolá svůj souhlas a chybí jiný právní důvod ke zpracování.

 • Dotčená osoba vznese námitku proti zpracování a neexistují přednostní oprávněné důvody pro zpracování.

 • Osobní údaje byly zpracovány nezákonně.

 • Smazání osobních údajů je nutné ke splnění právního závazku podle unijního práva nebo práva členských států, kterému podléhá odpovědná osoba.

Pokud byly osobní údaje zveřejněny společností Dradura Holding GmbH & Co. KG a my jsme zavázáni ke smazání osobních údajů, učiníme za zohlednění dostupné technologie a nákladů na implementaci opatření, která jsou v jednotlivém případě přiměřená a nárokovatelná, aby třetí osoby, které zpracovaly zveřejněné osobní údaje, byly informovány o tom, že bylo požadováno smazání těchto osobních údajů.

9. Ochrana dat při ucházení se o práci

Zjišťujeme a zpracováváme osobní údaje uchazečů o práci za účelem realizace procesu náboru nových zaměstnanců. Zpracování se může provádět rovněž elektronicky. Toto se provádí zejména v případě, když nám uchazeč předá příslušné podklady elektronickou cestou, například e-mailem. Pokud s naším uchazečem uzavřeme pracovní smlouvu, jsou předané údaje z důvodu realizace zaměstnaneckého poměru uloženy za dodržení zákonných předpisů. Pokud s uchazečem neuzavřeme pracovní smlouvu, jsou podklady o náboru automaticky smazány šest měsíců po oznámení rozhodnutí o nepřijetí, a to pokud procesu smazání nestojí z naší strany v cestě žádné oprávněné zájmy. Ostatní oprávněný zájem v tomto smyslu je například povinnost dokazování v řízení podle Všeobecného zákona o rovnocenném posuzování (AGG).

Odkazy na webové stránky jiných poskytovatelů

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky jiných poskytovatelů, na které se nevztahuje toto prohlášení o ochraně dat. Pokud je s užíváním internetových stránek jiných poskytovatelů spojeno zjišťování, zpracování nebo užívání osobních údajů, dodržujte, prosím, pokyny daných poskytovatelů o ochraně dat.

11. Změna prohlášení o ochraně dat

Společnost Dradura Holding GmbH & Co. KG si vyhrazuje právo změnit toto prohlášení o ochraně dat kdykoli za dodržení platných předpisů na ochranu dat. Pro užívání naší internetové stránky platí vždy znění prohlášení o ochraně dat, které lze online vyvolat v okamžiku vaší návštěvy.

12. Zvláštní funkce internetové stránky

Naše stránka vám nabízí různé funkce, při jejichž užívání jsou zpracovávány osobní údaje. Níže vysvětlíme, co se s těmito daty děje:

a. Anonymní/Pseudonymizované užívání internetové stránky

Naše internetové stránky můžete rovněž navštívit bez uvedení osobních údajů. Pseudonymizované užívací údaje nejsou sloučeny s údaji nositele pseudonymu. Nedochází k vytvoření pseudonymních užívacích profilů.

b. Užívání cookies:

Na různých stránkách používáme funkci cookies, abychom návštěvu naší webové stránky učinili atraktivní a umožnili užívání určitých funkcí. U tzv. cookies se jedná o malé textové soubory, které váš prohlížeč na vašem počítači může uložit. Proces uložení souboru cookies se rovněž nazývá umístění cookies. Váš prohlížeč můžete sami nastavit podle vašich přání a požadavků, abyste byli informování o umístění cookies, nebo abyste případ od případu mohli rozhodnout nebo akceptovat nebo vyloučit přijetí cookies. Cookies lze používat za nejrůznějšími účely, např. abyste identifikovali, že váš počítač měl již jednou spojení s webovou nabídkou (trvalé soubory cookies) nebo aby se uložily poslední prohlížené nabídky (dočasné soubory cookies). Používáme cookies, abychom vám mohli nabídnout lepší uživatelský komfort. Pro využití našich komfortních funkcí vám doporučujeme povolit přijetí cookies pro naši webovou nabídku. Pokud jste deaktivovali cookies v používaném internetovém prohlížeči, nelze za určitých okolností využít v plném rozsahu všechny funkce naší internetové stránky.

 

Stav: Květen 2018