POLITYKA PRYWATNOŚCI

Jesteśmy bardzo zadowoleni z zainteresowania naszą działalnością. Ochrona danych ma szczególnie wysoki priorytet dla kierownictwa Dradura Polska Sp. z.o.o.. Korzystanie ze stron internetowych Dradura Polska Sp. z.o.o jest możliwe bez podawania danych osobowych. Jeśli jednak osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać ze specjalnych usług naszego przedsiębiorstwa za pośrednictwem naszej strony internetowej, przetwarzanie danych osobowych może okazać się konieczne. Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne i nie ma innej podstawy prawnej do takiego przetwarzania, w indywidualnych przypadkach uzyskamy zgodę osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby, której dane dotyczą, odbywa się zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) oraz zgodnie z obowiązującymi nas krajowymi przepisami o ochronie danych, takimi jak ustawa o ochronie danych osobowych i ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Poprzez niniejszą Politykę prywatności Dradura Polska pragnie poinformować opinię publiczną o rodzaju, zakresie i celu przetwarzanych przez nas danych osobowych oraz o prawach osób, których dane dotyczą.

Grupa Dradura podjęła kompleksowe środki techniczne, organizacyjne i umowne w celu zapewnienia możliwie najpełniejszej ochrony danych osobowych uzyskanych za pośrednictwem tej strony internetowej. Niemniej jednak transmisja danych przez Internet zawsze może mieć luki w zabezpieczeniach, więc nie można zagwarantować absolutnej ochrony. Z tego powodu każda osoba, której dane dotyczą, może przekazać nam dane osobowe w inny sposób, na przykład telefonicznie.

1. Wyjaśnienie użytych terminów

Nasza Polityka prywatności powinna być łatwa do przeczytania i zrozumienia zarówno, dla opinii publicznej, jak i dla naszych klientów i partnerów biznesowych. Aby to zapewnić, chcielibyśmy z góry wyjaśnić stosowane terminy.

Osoba zainteresowana

Podmiotem danych jest każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane.

Dane osobowe

Są to wszelkie informacje dotyczące osoby, której dane dotyczą. Na przykład imiona i nazwiska, numery identyfikacyjne, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub jedna lub więcej szczególnych cech, które są wyrazem fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości tej osoby fizycznej.

Przetwarzanie

Przetwarzanie to każda operacja wykonywana za pomocą lub bez pomocy zautomatyzowanych procedur w związku z danymi osobowymi: gromadzenie, rejestrowanie, klasyfikowanie, przechowywanie, modyfikowanie, odczytywanie, wykorzystywanie, usuwanie lub niszczenie. Obejmuje również łączenie z innymi danymi, przekazywanie lub udostępnianie wewnętrznie lub zewnętrznie.

Administrator danych

Administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

Ograniczenie przetwarzania

Oznaczanie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

Profilowanie

Wszelkie zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych w celu analizowania lub przewidywania pewnych aspektów osobistych związanych z osobą fizyczną. Na przykład wyniki pracy, sytuacja ekonomiczna, zdrowie, osobiste preferencje, zainteresowania, poglądy polityczne, orientacja seksualna, przynależność religijna, wiarygodność, zachowanie i lokalizacja.

Pseudonimizacja

Przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że dane osobowe nie mogą być już przypisane do osoby, której dane dotyczą, bez dodatkowych informacji, jest pseudonimizacją. Warunkiem wstępnym jest jednak to, że dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym, które zapewniają, że dane osobowe nie mogą być przypisane do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Anonimizacja

Anonimizacja to przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że dane osobowe nie mogą być już przypisane do osoby, której dane dotyczą.

Procesor (podmiot przetwarzający)

Podmiot przetwarzający to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora

Strona trzecia

Strona trzecia oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny   niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający oraz osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych przez administratora lub podmiot przetwarzający.

Zgoda

Zgoda osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli przez osobę, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub innego wyraźnego działania potwierdzającego, którym osoba, której dane dotyczą, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

2. Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych (administrator danych)

Dradura Polska Sp. z.o.o.

ul. Techniczna 8/10, 92-518 Łódź, Polska

Telefon: +48 42 2542-000

E-mail: info@dradura.com

3. Koordynator  

Każda osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie skontaktować się bezpośrednio z naszym koordynatorem ds. danych osobowych  w przypadku jakichkolwiek pytań lub sugestii dotyczących ochrony danych.

Koordynator ds., danych osobowych:

Karolina Kołakowksa

Telefon: +48 603 803 400

E-mail: kolakowska@narolski.com.pl

 

4. Gromadzenie ogólnych danych i informacji

Strony internetowe Dradura Polska Sp. z.o.o zbierają szereg ogólnych danych i informacji przy każdym wywołaniu. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach dziennika serwera.

Gromadzone mogą być następujące dane: (1) typy i wersje używanych przeglądarek, (2) system operacyjny używany przez system uzyskujący dostęp, (3) strona internetowa, z której system uzyskujący dostęp uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej, (4) podstrony internetowe, do których dostęp uzyskuje się za pośrednictwem systemu uzyskującego dostęp na naszej stronie internetowej, (5) data i godzina dostępu do strony internetowej, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawca usług internetowych systemu uzyskującego dostęp oraz (8) inne podobne dane i informacje.

Korzystając z tych ogólnych danych i informacji, Dradura Polska Sp. z.o.o nie wyciąga żadnych wniosków na temat osoby, której dane dotyczą. Informacje te są raczej potrzebne (1) do prawidłowego dostarczania treści naszej strony internetowej, (2) do optymalizacji treści naszej strony internetowej i reklam na niej, (3) do zapewnienia długoterminowej funkcjonalności naszych systemów informatycznych i technologii naszej strony internetowej oraz (4) do uniknięcia ryzyka w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne i do dostarczenia organom ścigania informacji niezbędnych do ścigania w przypadku cyberataku. Dlatego Dradura Holding GmbH analizuje anonimowo zebrane dane i informacje z jednej strony, a z drugiej strony w celu zwiększenia ochrony danych i bezpieczeństwa danych w naszym przedsiębiorstwie, abyśmy mogli ostatecznie zapewnić optymalny poziom ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Anonimowe dane z plików dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszelkich danych osobowych dostarczonych przez osobę, której dane dotyczą.

5. Kontakt za pośrednictwem strony internetowej

Na podstawie przepisów ustawowych strona internetowa Dradura Polska Sp. z.o.o zawiera dane, które umożliwiają szybki kontakt elektroniczny z naszym przedsiębiorstwem, a także bezpośrednią komunikację z nami, czyli ogólny adres e-mail. Jeśli osoba, której dane dotyczą, skontaktuje się z administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, dane osobowe przekazane przez osobę, której dane dotyczą, zostaną automatycznie zapisane. Takie dane osobowe przekazane nam dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą, będą przechowywane w celu przetworzenia zapytania, skontaktowania się z osobą, której dane dotyczą, lub w przypadku pytań uzupełniających i zostaną usunięte po zakończeniu przetwarzania zapytania.

6. Podstawa prawna przetwarzania

Artykuł 6 ust.1 lit. a RODO służy Dradura Polska Sp. z.o.o jako podstawa prawna dla operacji przetwarzania, w których uzyskujemy zgodę na określony cel przetwarzania.

Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy z osobą, której dane dotyczą, na przykład w celu dostawy towarów lub świadczenia innej usługi lub świadczenia wzajemnego, przetwarzanie opiera się na art. 6 ust. 1 lit. b RODO.To samo dotyczy wdrażania środków przedumownych, na przykład w przypadku zapytań dotyczących naszych produktów lub usług.

W celu wypełnienia zobowiązań prawnych, takich jak zobowiązania podatkowe, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Operacje przetwarzania są oparte na art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu ochrony uzasadnionego interesu naszej firmy lub strony trzeciej, pod warunkiem, że interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie są nadrzędne. Możemy przeprowadzać takie operacje przetwarzania danych w szczególności dlatego, że zostały one wyraźnie wymienione przez prawodawcę europejskiego. W tym względzie uznał on, że uzasadniony interes można założyć, jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest klientem administratora (motyw 47 zdanie 2 RODO).

7. Usuwanie i blokowanie danych osobowych

Zasadniczo Dradura Polska Sp. z.o.o przetwarza i przechowuje dane osobowe osoby, której dane dotyczą, tylko przez okres wymagany do osiągnięcia celu przechowywania. Co innego ma zastosowanie w przypadku, gdy jesteśmy zobowiązani do przechowywania danych osobowych lub dokumentowania powiązanych operacji przetwarzania ze względu na przepisy podatkowe lub prawa handlowego. Jeśli cel przechowywania nie ma już zastosowania lub jeśli upłynie okres przechowywania określony przez prawo, dane osobowe będą rutynowo blokowane lub usuwane zgodnie z przepisami ustawowymi, z uwzględnieniem dostępnej technologii i zasadności ekonomicznej.

8. Prawa osoby, której dane dotyczą

a. Prawo do informacji

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo do uzyskania w dowolnym momencie bezpłatnych informacji o przechowywanych przez nas danych osobowych na jej temat. Ponadto, może uzyskać informacje o:

 • celu przetwarzania
 • kategorii przetwarzanych danych osobowych
 • odbiorcach, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności w przypadku odbiorców w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych
 • przewidywanym okresie, przez który dane osobowe będą przechowywane, jeżeli jest to możliwe, a jeżeli nie jest to możliwe, o kryteriach ustalania tego okresu
 • prawie do odwołania się do organu nadzorczego
 • wszelkich dostępnych informacji o pochodzeniu danych, jeśli nie zostały one zebrane od osoby, której dane dotyczą
 •  zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 RODO oraz w tych przypadkach o istotnych informacjach na temat logiki oraz zakresu i zamierzonych skutkach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania informacji, czy dane osobowe zostały przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W takim przypadku osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do uzyskania informacji o odpowiednich zabezpieczeniach związanych z przekazaniem danych.

b. Prawo do sprostowania

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do niezwłocznego sprostowania niedokładnych lub niekompletnych danych osobowych jej dotyczących.

c. Prawo do ograniczenia przetwarzania

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania, jeśli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

 • Dokładność danych osobowych jest kwestionowana przez osobę, której dane dotyczą, przez okres umożliwiający administratorowi zweryfikowanie dokładności danych osobowych.
 • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych i zamiast tego żąda ograniczenia wykorzystania danych osobowych.
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.
 • Osoba, której dane dotyczą, sprzeciwiła się przetwarzaniu i nie jest jeszcze jasne, czy uzasadnione powody administratora są nadrzędne w stosunku do powodów osoby, której dane dotyczą.

d. Prawo do przenoszenia danych

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać od nas dane osobowe jej dotyczące w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Ma również prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony, pod warunkiem, że przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO lub na podstawie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, a przetwarzanie odbywa się za pomocą zautomatyzowanych procedur. Nie ma to zastosowania, jeśli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Wykonując swoje prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 ust. 1 RODO, osoba, której dane dotyczą, może zażądać, aby dane osobowe zostały przekazane bezpośrednio przez nas innemu administratorowi, o ile jest to technicznie wykonalne i pod warunkiem, że nie wpłynie to negatywnie na prawa i wolności innych osób.

e. Prawo do sprzeciwu

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO. Dotyczy to również profilowania opartego na tych przepisach.

Dradura Polska Sp. z.o.o nie będzie już przetwarzać danych osobowych w przypadku sprzeciwu, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne uzasadnione podstawy przetwarzania, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

Jeżeli Dradura Polska Sp. z.o.o przetwarza dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych przetwarzanych do celów takiego marketingu. Dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeśli osoba, której dane dotyczą, sprzeciwi się przetwarzaniu do celów marketingu bezpośredniego, nie będziemy już przetwarzać danych osobowych do tych celów.

Osoba, której dane dotyczą, może również skorzystać z prawa do sprzeciwu za pomocą zautomatyzowanych procedur wykorzystujących specyfikacje techniczne w kontekście korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego, niezależnie od dyrektywy 2802/58/WE.

f. Prawo do wycofania zgody

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

Cofnięcie takiej zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed złożeniem oświadczenia o cofnięciu zgody.

g. Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, o ile ich dalsze przetwarzanie nie jest konieczne. W szczególności, jeśli ma zastosowanie jeden z następujących powodów:

 • Dane osobowe zostały zebrane lub w inny sposób przetworzone do celów, dla których nie są już potrzebne.
 • Osoba, której dane dotyczą, wycofuje zgodę i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.
 • Osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu i nie ma nadrzędnych uzasadnionych podstaw do przetwarzania.
 • Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
 • Usunięcie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.

Jeśli dane osobowe zostały upublicznione przez Dradura Polska Sp. z.o.o i jesteśmy zobowiązani do ich usunięcia, podejmiemy rozsądne i odpowiednie środki w indywidualnych przypadkach, biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt wdrożenia, aby poinformować strony trzecie, które przetwarzały opublikowane dane osobowe, że zażądano usunięcia tych danych osobowych.

9. Ochrona danych w rekrutacji

Zarządzanie rekrutacjami

Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe kandydatów do pracy w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej  lub działań poprzedzających zawarcie umowy (nawiązanie stosunku pracy). Przetwarzanie może również odbywać się drogą elektroniczną. Dzieje się tak w szczególności w przypadku, gdy kandydat przesyła nam odpowiednie dokumenty aplikacyjne drogą elektroniczną, na przykład pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza internetowego na stronie internetowej. Gdy aplikacja jest składana za pośrednictwem naszego formularza internetowego, gromadzimy dane osobowe. Obejmuje to w szczególności dane kontaktowe kandydata (takie jak imię, nazwisko, przyrostek imienia, adres prywatny, (numer telefonu komórkowego i numer telefonu, adres e-mail), a także inne podane przez niego dane dotyczące kariery zawodowej (np. życiorys, kwalifikacje i stopnie naukowe, doświadczenie zawodowe) oraz jego osoby (np. list motywacyjny, osobiste zainteresowania). Może to również obejmować szczególne kategorie danych osobowych (np. informacje o  stopniu niepełnosprawności).

Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby/działy (np. dział kadr), które bezwzględnie potrzebują ich do przeprowadzenia procesu rekrutacji lub wypełnienia naszych zobowiązań prawnych. W razie potrzeby aplikacja zostanie przekazana osobie odpowiedzialnej za jej przetwarzanie. W żadnym wypadku dane osobowe użytkownika nie będą przekazywane stronom trzecim bez upoważnienia.

W kontekście zarządzania rekrutacjami korzystamy z oprogramowania i usług firmy ComvaHRo GmbH, Bretonischer Ring 16, 85630 Grasbrunn, Niemcy, jako podmiotu przetwarzającego zamówienia. ComvaHRo GmbH jest umownie zobowiązana do przestrzegania przepisów o ochronie danych.

Oświadczenie o ochronie danych ComvaHRo GmbH można znaleźć pod następującym adresem: comvahro.de/datenschutzvereinbarungen/.

Co do zasady dane osobowe są gromadzone bezpośrednio od użytkownika w ramach procesu rekrutacyjnego i są szyfrowane podczas transmisji elektronicznej.

Jeśli zawrzemy umowę o pracę z kandydatem, przesłane dane będą przechowywane w celu zawarcia i realizacji stosunku pracy zgodnie z przepisami ustawowymi. Jeśli nie zawrzemy umowy z kandydatem, dokumenty aplikacyjne zostaną automatycznie usunięte sześć miesięcy po powiadomieniu o decyzji odmownej, pod warunkiem, że żadne inne uzasadnione interesy z naszej strony nie sprzeciwiają się usunięciu.

Podstawą prawną przetwarzania danych użytkownika jest jego zgoda, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a) RODO w związku z art. 88 RODO.

10. Linki do stron internetowych innych dostawców

Nasze strony internetowe mogą zawierać linki do stron internetowych innych dostawców, do których niniejsza Polityka prywatności  nie ma zastosowania. W zakresie, w jakim gromadzenie, przetwarzanie lub wykorzystywanie danych osobowych jest związane z korzystaniem ze stron internetowych innych dostawców, należy przestrzegać informacji o ochronie danych odpowiednich dostawców.

11. Zmiana polityki prywatności

Dradura Polska Sp. z.o.o zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Wersja Polityki prywatności  dostępna online w momencie wizyty użytkownika ma zawsze zastosowanie do korzystania z naszej strony internetowej.

12. Specjalne funkcje strony internetowej

Nasza witryna oferuje różne funkcje, z których korzystanie wiąże się z przetwarzaniem przez nas danych osobowych. Poniżej wyjaśniamy, co dzieje się z tymi danymi:

a. Anonimowe/pseudonimowe korzystanie ze strony internetowej

Zasadniczo można odwiedzać naszą stronę internetową bez podawania danych osobowych. Pseudonimizowane dane użytkowania nie są łączone z danymi osoby noszącej pseudonim. Tworzenie pseudonimowych profili użytkowania nie ma miejsca.

b. Korzystanie z plików cookie:

Używamy plików cookie na różnych stronach, aby uatrakcyjnić odwiedzanie naszej witryny i umożliwić korzystanie z niektórych funkcji. Tak zwane "pliki cookie" to małe pliki tekstowe, które przeglądarka może przechowywać na komputerze użytkownika. Proces umieszczania pliku cookie jest również nazywany "ustawianiem pliku cookie". Użytkownik może samodzielnie skonfigurować swoją przeglądarkę zgodnie ze swoimi życzeniami, tak aby był informowany o ustawieniach plików cookie, decydował w poszczególnych przypadkach, czy je zaakceptować, czy ogólnie zaakceptować lub ogólnie wykluczyć akceptację plików cookie. Pliki cookie mogą być wykorzystywane do różnych celów, np. do rozpoznawania, że komputer użytkownika był już połączony ze stroną internetową (stałe pliki cookie) lub do zapisywania ostatnio przeglądanych stron (sesyjne pliki cookie). Używamy plików cookie, aby zapewnić większy komfort użytkowania. Aby móc korzystać z naszych funkcji zwiększających komfort, zalecamy zaakceptowanie plików cookie dla naszej stronyinternetowej. W przypadku dezaktywacji plików cookie w używanej przeglądarce internetowej korzystanie ze wszystkich funkcji naszej witryny może nie być w pełni możliwe.

Status: lipiec 2021 r.